Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Projekt situace stavby

 

Popisuje osazení domu na stavebním pozemku a připojení na dostupné inženýrské sítě.
   Tento projekt popisuje umístění stavby na stavebním pozemku a také její funkční a dispoziční propojení s okolím. Zohledňuje konkrétní podmínky na příslušném stavebním pozemku a respektuje příslušná místní regulativa a ostatní požadavky  dotčených orgánů, osob a správců inženýrských sítí. 
   Z důvodu unikátnosti stavebních parcel a různých možností napojení inženýrských sítí a komunikací a požadavků správních orgánů není možné řešit projekt osazení domu jako typový. Tato část projektu je jedinečná pro každý pozemek a typ domu. 
    Projekt situace stavby a projekty přípojek IS jsou povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, nebo ohlášení stavby.
 
Projekt situace stavby a projekty přípojek IS obsahují:
 
   Technickou zprávu situace stavby, výkres širších vztahů situace, výkres celkové situace stavby, výkres tras inženýrských sítí, jednotlivé výkresy přípojek vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektroinstalace NN. U projektu přípojek vodovodu a kanalizace jsou doplněny i jejich podélné řezy vedení. 
   Pokud není v místě stavby obecní splašková kanalizace, tak je možné do projektu zařadit žumpu, nebo domovní ČOV. Možné je i zpětné využití dešťové vody. U přípojky vodovodu je možné napojení na vlastní studnu. 
          
      
Pro správné vypracování projektu osazení rodinného domu na stavební pozemek a jeho  napojení na dostupné inženýrské sítě je nutné předložit následující podklady:
 
      
 - Požadavky a regulativa stavebního úřadu a obce související s umístěním stavby v lokalitě. 
 - Polohopis stavebního pozemku. Tzn. ideálně geometrický plán v elektronické podobě nebo se seznamem souřadnic bodů obvodového polygonu.   
 - Pokud je k dispozici výškopis stavebního pozemku, je možné osadit stavbu přesně i výškově, včetně úpravy základových kostrukcí dle profilu pozemku. Tento výškopis, včetně  zaměření dostupných přípojných míst IS jsme schopni vypracovat na základě vlastního měření.
 - Umístění přípojných míst IS na pozemku, pokud jsou již provedeny - pilíř elektroinstalace a plynu,  vodoměrná šachta, revizní šachta kanaklizace nebo zakončení přípojek vody a kanalizace u hranice pozemku.
 - Informace k vedení obecních rozvodů vodovodu a kanalizace, hloubky uložení sítí případně šachet pod terénem pokud ještě nejsou přípojky na pozemek přivedeny.
 - Radonový index pozemku, protokol o stanovení radonového indexu pozemku.  
 - Vhodný je i hydrogeologický průzkum pozemku pokud je k dispozici. V případě, že bude splašková odpadní voda odváděna do domovní ČOV a následně likvidována vsakováním, je nutné i posouzení hydrogeologických poměrů pro likvidaci splaškových a dešťových vod.
 
   Cena za měření výškového profilu pozemku při požadavku na přesné výškové umístění stavby a  bezproblémové napojení dostupných přípojek IS je 1 500,- Kč + dopravné ve výši 7,- Kč/km včetně DPH z naší centrály v Jemnici.