Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek. Více informací
Rozumím

Typový projekt rodinného domu

 

Dokumentace slouží k podání žádosti o stavební povolení (nebo k ohlášení stavby) i pro realizaci stavby domu.
   Projektová dokumentace svým rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům na dokumentaci objektů, předepsaným vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro dokumentaci pro žádost o stavební povolení resp. pro ohlášení stavby. Podle níže rozepsaných příloh je její rozsah znatelně větší a slouží i k realizaci stavby domu.
 
   Projektovou dokumentaci standardně dodáváme v 5 kopiích (paré).
   Každé paré obsahuje:     
 
 - Architektonické a stavebně technické řešení:
   Textová část - technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část),  Výpisy skladeb (podlahy, střešní kce, zateplení) a výkazy materiálů (cihly, krytina, řezivo, výztuž, prvky stropu, překlady, okna, dveře, truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky), konstrukční detaily.
   Výkresová část - půdorysy základů, jednotlivých podlaží, výkresy krovu/střechy, svislé řezy, pohledy, výkresy konstrukční části (stropní konstrukce, konstrukční prvky).
 
 - Zařízení pro vytápění staveb:
   Textová část - technická zpráva, výpis materiálů. Výkresová část - výkresy půdorysů zařízení v jednotlivých podlažích, schéma zapojení, rozmístění a dimenze otopných těles, schéma zapojení zdroje tepla. Standardně je v typových projektech navržen plynový kondenzační kotel. Při použití jiného zdroje tepla je toto nutné upřesnit v objednávce.
 
 - Zařízení zdravotně technických instalací:
   Textová část - technická zpráva, výpis materiálů pro jednotlivé instalace. Výkresová část - výkresy půdorysů vnitřních rozvodů vody a kanalizace v jednotlivých podlažích a v základových konstrukcích, schéma kanalizace, izometrie vodovodu.
 
 - Plynová zařízení:
   Textová část - technická zpráva, výpis použitého materiálu. Výkresová část - půdorysy vnitřních rozvodů plynu, izometrie vnitřního plynovodu.
 
 - Elektroinstalace:
   Textová část - technická zpráva, výpis materiálu. Výkresová část - výkresy silnoproudé elektroinstalace jednotlivých podlaží, uzemnění základů, schéma rozvaděče, půdorys střechy - hromosvod.
      
   V případech, kdy společně s typovou dokumentací nezpracováváme dokumentaci situace stavby (osazení objektů na stavebním pozemku, přípojky inž. sítí), přikládáme k výše zmíněnému rozsahu dokumentace i podklady ke zpracování těchto částí Vaším projektantem:
- Souhrnnou technickou zprávu, Základy organizace výstavby.